Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Enviro 2015/2016

 

Základní škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace

 

Vlachovice 246, PSČ 763 24              

 

 

 

 

 

 

Roční program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Macek

Koordinátor environmentálního vzdělávání

 

 

 

 

 

Hlavní cíle:

-  zájem u žáků o problematiku životního prostředí (Den Země, Den Dětí, Den rodiny, Ekologické centrum Hostětín, Vysoké pole atd.)

- nastínění otázky mezinárodních vztahů, mentalita, zvyky a řemesla Envicentrum V. P. 

- zájem o ochranu zvířat, boj proti týrání a podpora opuštěných zvířat a lidí

  

                      

 

Partnerské organizace:

Obecní úřad Vlachovice

Envicentrum Vysoké pole

 

 

 

 

Obsah:

 

I.  Jednorázové akce a mimoškolní aktivity

II.  Environmentální vzdělávání ve výuce ZŠ 1. stupně

III. Environmentální vzdělávání ve výuce ZŠ 2. stupně

IV. Environmentální plán školní družiny

V. Protidrogová prevence

 

 

Metody, formy a prostředky k plnění environmetálního plánu :

 

 

Učebnice, knihy, časopisy, noviny, rozhlas, televize, počítače, internet, přednášky a besedy, soutěže, hry, sociologické průzkumy, aktivní návštěvy muzeí a výstav, praktická výuka, péče o zvířata, rostliny, práce s přírodními materiály, práce na pomoc přírodě, rozvíjení lidových tradic, projektová a tématická výuka (Den Země ).Vedení k lásce ke zvířatům, rozvíjení znalostí o nárocích zvířat na potravu a životní podmínky.

 

I. Jednorázové akce a mimoškolní aktivity

 

 

1.    Den Země

Jedná se o jednodenní akci k oslavě Dne Země – 22. 4., do které je zapojena celá škola za podpory Obecního úřadu ve Vlachovicích.

Ve školním roce 2001/2002 se tato akce uskutečnila poprvé a setkala se s velmi kladným ohlasem jak ze strany žáků, tak občanů, proto i letošní školní rok hodláme v oslavách tohoto dne pokračovat.

Cílem  je probuzení ekologického cítění žáků, kde si vyzkouší v praxi, jak snadno může každý občan přispět ke zkvalitnění životního prostředí a možnosti uchování trvale udržitelného rozvoje.

 

 

 

Průběh akce: po dobu 2 vyučovacích hodin vypracovávají žáci za asistence třídních učitelů témata týkající se Dne Země (dopis Zemi, mapy, kreslení na chodníku, zamyšlení, současné ekologické problémy – vyhledání na PC, …).

Ve zbytku dopoledne odchází žáci za dozoru učitelů do předem určených lokalit, cílem je vyčištění krajiny od plastových, papírových a jiných odpadů, které jsou tříděny a posléze odvezeny. Žáci 1. stupně každoročně  navštíví místní soukromé zemědělce ( koně, ovečky )

 - každý rok se průběh akce aktuálně mění!!!

 

 

 

2.    Den Matek, Den rodiny – každoroční oslava tohoto svátku probíhá v kulturním domě

                                                   ve Vlachovicích, případně v areálu školy

 

 

3.    Den Dětí – probíhá na školním hřišti nebo za nepříznivého počasí v tělocvičně školy

 

 

4.    Den zimních sportů – akce je uskutečněna na v různých lyžařských areálech v 

                                             okolí školy / SKI TROJÁK /

 

5.    Sběr papíru  -  podzim a jaro (každý rok)

 

 

 

 

 

 

                                  Prostředky projektu budou zpracovávány formou:

 • prezentačních tabulí
 • dokumentací (dopisy, výkresy, …)
 • videozáznamu

  

 

 

                        Další akce se zaměřením na environmentální výchovu

 

 

1.    Spolupráce s Kosenkou ve Valašských Kloboukách, envicentrum Vysoké Pole,…

 

       1. stupeň – „ Z lavic do přírody „ Poznej a chraň atd.

       2. stupeň -  pro jednotlivé ročníky dle nabídky ekocentra

 

2.    Průběžné krmení ptactva v krmítkách, které byly účelově žáky vyrobeny   

       v technických pracích

 

3.    Vánoční stromy – před Vánocemi žáci 1. stupně připravují hostinu pro zvěř v lese

 

4.    Vánoční besídka v místním kostele či respiriu školy

 

5.     Průběžné třídění odpadu ve třídách do barevně odlišených košů.

 

6.     Generální úklidy tříd pro zvelebení okolí školy.

 

7.     Den zimních sportů – zpravidla jeden den, kdy žáci navštíví své spolužáky

                                              na lyžařském výcviku, zajišťuje KRPŠ

 

8.    Třídění odpadu - v rámci akce „ Třídíme odpad s Tondou“ byli žáci poučeni o

                                     významu třídění odpadu. Na hlavní chodbě jsou za tímto účelem

                                     umístěny koše s označením: papír, ostatní odpad. Probíhá také akce –

                                     RECYKLACE odpadu v respiriu školy.

                                                     

                                                                               

     

Zájmové kroužky týkající se environmentální výuky

 

 

 

 

 

                                 Na naší škole je příkladně rozvíjen vztah k přírodě.

 

- péče o živočichy spolu s ekologickým působením

vede vyučující přírodopisu Mgr. Macek, p. školník

 

 

 

II.  Environmentální vzdělávání ve výuce 1. stupně

 

 

1. třída

Prvouka

 

Tématické celky:

Dopravní situace - znečišťování vzduchu

Roční období – práce na poli, přehnojování půd, ochrana rostlin, čištění studánky, procházky  

 do přírody se zaměřením na rozvíjení kladného vztahu k přírodě

Doma – úklid šetrnými prostředky k ŽP, třídění odpadu

Pečujeme o své zdraví – boj proti alkoholu, kouření

 

2. třída

Prvouka

 

Tématické celky:

Minulost - současnost-budoucnost – vynálezy a objevy lidstva a možnosti jejich zneužití

Rok, roční období, měsíce – Den Země, malování obrázků pro Zemi

Péče o zdraví- strava - ekologicky čisté potraviny, tradiční jídla a recepty

Zaměstnání lidí, obchod, služby – povolání lidí, kteří chrání ŽP / čističky, ochranáři, 

                                                          recyklace /

Doprava – propagace alternativní dopravy – jízdní kolo, chůze pěšky, podpora svého zdraví a ochrana ovzduší

 

3. třída

Prvouka

 

Tématické celky:

Krajina kolem nás – turistika, orientace v přírodě, vodní toky / ochrana vod /, chování v přírodě

Naše obec – třídění odpadu, údržba obce, správce vodních zdrojů

Naše minulost - přetváření přírody lidmi., vynálezy, využití přírody člověkem

Lidé a technika – objevy ve Vesmíru, automobilismus, ropné tankery

Suroviny – využití přírodních zdrojů, chemický průmysl

Lidské výtvory – změna tváře krajiny, hrozba odpadů

                               – narušení atmosféry člověkem /freon/

Vzduch, voda – budování přehrad, život v moři, úbytek vodních živočichů vlivem člověka

Půda – odpady / nejnebezpečnější je radioaktivní /

Člověk – péče o zdraví / eko. čisté potraviny, sluneční záření- rakovina kůže /

Živočichové – ochrana živočichů, vzácné druhy, zoologické zahrady

Rostliny – ochrana lesa, život na louce, léčivé byliny, zdravá strava pro užitková zvířata

Ekosystémy – les, louka, rybník, pole

 

 

 

4. třída

Přírodověda

 

Tématické celky:

Neživé přírodniny

Voda, vzduch – ochrana

Ekosystémy

Vztah rostlin a živočichů v rámci ekosystému, význam lesů pro krajinu a člověka

 

Vlastivěda

 

Tématické celky:

Rozšíření půd, rostlinstva a živočišstva – vliv podnebí na člověka a krajinu

Životní prostředí působení lidí na krajinu a životní prostředí.

Ochrana krajiny a živ. prostředí

 

 

5. třída

 

Vlastivěda

 

Tématické celky:

Česká republika – Severozápadní Čechy – dopad těžby hnědého uhlí na krajinu, chemický 

                                                                         průmysl

Ostravsko -  těžba a zpracování černého uhlí, dopad na ekologii

 

 

 

III.  Environmentální vzdělávání ve výuce 2. stupně

 

 

Chemie:

 

8. r. – životní prostředí – v tématu „Voda a vzduch“ kyselé deště, exhalace ….

         Anorganická chemie -  nebezpečný odpad, těkavé látky a jedy, vysvětlení významu       

         organizovaného svodu nebezpečných látek

         Téma „chemické výroby“ význam sběru papíru, nutnost šetření surovinami

9. r. - Organická chemieekologické zdroje energie, plasty a jejich toxicita, nutnost

                                            třídění odpadu, vyhledávání černých skládek  a kontakt

                                            s pracovníky OÚ, kterým budou výsledky sděleny.

                                            Průzkum o třídění odpadu v domácnostech našich žáků, s cílem   

                                            přesvědčit co nejvíce domácností o významu tříděného odpadu.

          Kosmetika – týrání zvířat, upřednostňování kosmetických firem, které neprovádí 

                                            pokusy výrobků na zvířatech.

 

Technická výchova:

 

Výroba ptačích krmítek a budek.

 

Rodinná výchova:

 

Dotazníky k třídění odpadu. Šetření potravinami a používání ekologicky šetrných materiálů v domácnosti.

 

Přírodopis:

 

6. r.:

Témata:

Země a život –  problém odpadů a jejich recyklace, antropocentrismus, výchova k péči o ŽP

Rozmanitost organismů – biodiverzita, člověk jako součást přírody

Ekosystémy – vliv lidstva na změny jednotlivých ekosystémů

Ochrana člověka, přírody – člověk součást přírody

 

7. r.:

Témata:

Vyšší rostliny – ohrožené druhy rostlin, způsob jejich ochrany, význam rostlin pro planetu

                          (člověka) - odlesňování, invazní druhy rostlin, genetické úpravy

Vyšší živočichové – ohrožené druhy živočichů, způsob jejich ochrany, problematika týrání

                                   zvířat

Příroda a její ohrožení

 

 

8.r.:

Témata:

Savci našich ekosystémů

Vliv člověka a jeho činnosti na ekosystémy/ změny ve stavech zvěře/

Chránění živočichové v ČR

Biomy a jejich savci

Nejvíce ohrožené biomy, vliv lidské činnosti na druhové složení biomů – způsoby ochrany

Člověk - vliv špatného životního prostředí na člověka, civilizační choroby

 

 

 

Zeměpis

 

6. r.:

Tématické celky:

Planeta Země – problémy globalizace

Litosféra – vyčerpatelnost přírodních zdrojů, problémy skládek

Hydrosféra – znečišťování povrchových a podzemních vod, kyselé deště

Atmosféra – skleníkový efekt

Pedosféra – problémy půdní eroze, meliorace, šíření pouští

Krajinná sféra – krajina v které žijeme- péče o krajinu

Afrika – problém hladu, desertifikace

Oceány – znečišťování, nebezpečný odpad

Antarktida – mírové využívání Antarktidy

 

7. r.:

Tématické celky:

S. Amerika a USA – globalizace

Kanada – přírodní zdroje, biodiverzita

J. Amerika  - prales – „ plíce světa“, kácení, meliorace

Stř. Amerika – hurikány, problém tzv. banánových republik

Asie – problém přelidnění, ozbrojování

 

8. r.:

Tématické celky:

Evropa – zalednění, jaderný program jednotlivých zemí, problémy stárnutí obyvatelstva, problémy imigrace

Příroda ČR – zákl. ekol. souvislosti, vyčerpatelné zdroje energie

Obyvatelstvo ČR – záporný přirozený přírůstek, stárnutí obyvatelstva, nezaměstnanost, 

                                 bezdomovci

Zemědělství ČR – eroze, meliorace, nemoci BSE, ekologické zemědělství

Služby ČR – problémy ve zdravotnictví, školství, problém super a hypermarketů

Kraje ČR – využívání pomoci z EU – tzv. Euroregiony

 

 

9. r.:

Tématické celky:

ČR, má vlast – začlenění v rámci EU

Valašsko                     

 

                       

Environmentální plán školní družiny

 

Září:

 • vycházky do blízkého okolí školy, lesa, viditelnost
 • sbírání přírodnin a výrobky z těchto materiálů
 • příroda na podzim
 • ovoce a zelenina, součást zdravé výživy
 • pouštění draků
 • sčítací závod v lese, hledání pokledu

 

Říjen:

 • vycházka do lesa, stavíme domečky pro lesní skřítky
 • ochrana přírody
 • strašidelné dýně
 • zdravá výživa, exkurze do školní kuchyně
 • výrobky ze zeleniny, bramborová tiskátka
 • účast na sběru starého papíru

 

Listopad:

 • příroda se připravuje na zimu – pozorování
 • změny počasí, práce s přírodním materiálem
 • zvyky a obyčeje - halloween
 • koláže s listí
 • vaříme zdravě chutně a hezky

 

Prosinec:

 • zima a její nástrahy
 • pečení mikulášských perníčků
 • výroba adventního věnce
 • vánoční besídka a zdobení vánočního stromečku
 • zimní sporty

 

Leden:

 • hry na sněhu a se sněhem
 • stavění sněhových postaviček
 • bobování a bruslení
 • mráz maluje a čaruje
 • tři králové

 

Únor:

 • zimní návštěva lesa, stopy ve sněhu, krmení zvěře
 • ptačí budka – pozorování
 • krmení ptáčků, péče o pokojové květiny
 • zhotovení dárku pro děti z MŠ k zápisu do 1. třídy
 • karneval, soutěž – šachy, Bobří banda

 

 

 

Březen:

    -   probouzení přírody

   -   mláďátka

    -   první jarní květiny

    -   ochrana přírody + beseda s lesníkem

   -   jaro na poli a zahradě, jarní výzdoba

   - beseda o knihách

 

 

 

Duben:

   -  jarní vycházky

   -  Velikonoce – svátky jara, zdobení kraslic různými technikami

    -  dubnové počasí

   -  jaro a květiny v písničkách, říkadlech…

   -  účast na „ Dnu Země“

   -  BESIP  pro chodce a cyklisty

 

Květen:

   -  vycházky do přírody, vytvoření herbáře

   -  účast na sběru papíru

   -  kůň, jeho historie a současnost, exkurze do stájí

   - oslava Dne Matek, čajový dýchánek

 

Červen:

   -  kreslení na asfaltu

   -  soutěže a hry ke „Dni dětí“

   -  cyklistický výlet do Vrbětic na hřiště – táborák a hry