Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

Stránka

  • 1

9. 6. 2020 Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

Úterý 9.6. 2020

1. 6. 2020

8. 6. 2020 Přijímací zkoušky na střední školy

Týká se 4-letých oborů.

1. 6. 2020

Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně

V době od 25.5. do 30.6. 2020.

Informace viz přílohy

29. 5. 2020 Zobrazit více

Dodatečné zařazení žáka 1. stupně do školní skupiny

Dodatečné zařazení žáka 1. stupně do školní skupiny

Podle aktualizovaných pokynů MŠMT ke dni 27. 5. 2020 může ředitel školy zařadit žáka 1. stupně do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině (15) a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.

Vedení školy

29. 5. 2020 Zobrazit více

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Speciální vyhláška k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 stanovuje pravidla, z čeho bude vycházet hodnocení na konci 2. pololetí školního roku.

- Podklady pro hodnocení získaných v době, kdy probíhala prezenční výuka.
- Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku.
- Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin.
- Podpůrně lze přihlédnout také k hodnocení z 1. pololetí.Vedení školy

29. 5. 2020

Nástup žáků 1.stupně od 25.5. 2020

NÁSTUP ŽÁKŮ 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020


Žáci 1. stupně, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku k nepovinné docházce do školní skupiny, předají v pondělí 25. 5. 2020 u vchodu školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ své třídní učitelce (tiskopis je přiložen v příloze nebo si ho můžete v tištěné podobě vyzvednout ve škole po tel. domluvě na č. 778 424 997). Bez Čestného prohlášení žáci nebudou moct do školy nastoupit. Žáka nelze přijmout do školy dodatečně po 25. 5. 2020.
Dále budou mít všichni žáci roušku na ústech a v sáčku roušku náhradní.
Výuku ve třídách povedou od 8,00 do 11,40 tř. učitelé 1. stupně. Žáci se budou od hlavního vchodu pod vedením vyučujících plynule přesunovat do tříd. Dle počtu přihlášených dětí je vytvořeno 5 skupin.
• 1. třída – 11 žáků (1 skupina) – p.uč. Čevelová
• 2. třída – 11 žáků (1 skupina) – p.uč. Nejedlá
• 3. třída – 12 žáků (1 skupina) – p.uč. Olejníková, p.uč. Kadlecová
• 4. třída – 15 žáků (1 skupina) – p.uč. Kadlecová, p.uč. Šeligová
• 5. třída – 8 žáků (1 skupina) – p.uč. Gbelcová, p.uč. Šeligová, p.uč. Kněžíček
Výuka se bude konat dle upraveného rozvrhu v předmětech, ve kterých probíhá distanční výuka. Upravený rozvrh žákům sdělí třídní učitel. V případě nepřítomnosti žáka žádáme o jeho omluvení. Pokud žák nebude přítomen ve škole, zákonný zástupce musí znovu podepsat nové Čestné prohlášení s novým aktuálním datem.

Po skončení dopoledních aktivit budou žáci po skupinách odcházet na oběd a přihlášení žáci do školní družiny. Školní družina nebude probíhat v prostorech družiny, ale každá skupina bude ve své kmenové třídě jako dopoledne (1.,2.tř. – stará budova č.140, 3.-5.tř. – nová budova č. 246). Žáci budou odcházet podle časů uvedených na přihlášce k nepovinné docházce. V případě, že si rodič vyzvedává dítě osobně, zazvoní u hlavního vchodu a počká na příchod dítěte. Vstup do školy není doprovázejícím osobám povolen. Ranní družina nebude v provozu.
Odpolední program povedou pdg zaměstnanci p. Ovesná, p.Švachová, p.Paciorková a  p.Šimoníková.
Distanční výuka pro žáky, kteří nebudou přítomni ve škole, zůstane do konce školního roku zachována. Žákům, kteří se výuky ve škole neúčastní, budou třídní učitelé zasílat domácí úkoly prostřednictvím DM jako doposud.

Vedení školy

21. 5. 2020 Zobrazit více

Informace pro rodiče žáků 1.stupně

Informace pro rodiče žáků 1.stupně

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin.
Návrat prvostupňových dětí by měl být na základě dobrovolnosti, zákonní zástupci by měli zvážit, zda dítě do školy pošlou či nikoliv. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka (zadávání domácí práce, omezená online výuka).

Na základě výsledků dotazníku zjišťujícího předběžný zájem zákonných zástupců o osobní přítomnost dětí ve školních skupinách přistupujeme k závaznému přihlašování k nepovinné docházce do školní skupiny.

– Škola bude v provozu od 8:00 do 14:30 hod.‘
– Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat pro 1. – 5. ročník od 8:00 do 11:40 hod.
– Odpolední činnost školní skupiny bude zajištěna pro žáky 1.stupně do 14:30 hod., ranní družina nebude v provozu (celkový harmonogram bude upřesněn dle počtu závazně přihlášených žáků)
– Maximální počet žáků ve školní skupině je 15, aby byla splněna podmínka jeden žák v lavici.
– Složení skupin bude neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.5. 2020.
– Vzdělávací aktivity nebudou probíhat podle rozvrhu třídy, dohled bude zajištěný pedagogickým pracovníkem.
– Obsahem vzdělávacích aktivit bude plnění úkolů, které žáci dostávají v rámci distanční výuky (smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení).
– Tělesná výchova je zakázána.
– Podle zájmu žáků bude obnoven provoz školní jídelny.
– Zákonní zástupci zajistí dětem minimálně 2 čisté roušky na den, sáček na uložení roušky a nejlépe také vlastní dezinfekční gel na ruce.
– V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách školy, budou roušky povinné.

Aby mohlo být Vaše dítě zařazeno do této formy vzdělávacích aktivit a naše škola se mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky k nepovinné docházce do školní skupiny. Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na e-mailovou adresu školy (zastupce@jastr.cz) nejpozději do 18. května 2020. Přihlášku můžete do tohoto data také do školy přinést osobně a vhodit do připravené schránky u staré budovy č.140.
Tiskopis závazné přihlášky je součástí této zprávy nebo si jej můžete vytištěný vyzvednout po telefonické domluvě u školy (778424997).


Na základě počtu přihlášených žáků připraví naše škola organizaci školních skupin, zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti na základě instrukcí vydaných MŠMT
(http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


Upozorňujeme, že přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost.

Podepsané čestné prohlášení předloží žák v den nástupu do školy danému vyučujícímu.

Tiskopis čestného prohlášení je součástí této zprávy nebo si jej můžete vytištěný vyzvednout po telefonické domluvě u školy (778424997)


Vedení školyPřílohy:
(pozn. V DM zprávách nenajdete aktivní přílohy, tyto přílohy si můžete vytisknout ze stránek školy zs.vlachovice v sekci Aktuality – Informace pro rodiče žáků 1.st.).
9. 5. 2020 Zobrazit méně

Oznámení pro rodiče žáků 9. ročníku

Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Příprava bude probíhat ve dnech pondělí - čtvrtek v době 9 až 11 hodin. Výuka matematiky bude v úterý a ve čtvrtek, výuka českého jazyka v pondělí a ve středu, potřebné pomůcky s sebou. Distanční výuka bude probíhat stejným způsobem i nadále.
Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem o docházku do školy, aby si VYTISKLI, PODEPSALI A ODEVZDALI do schránky u staré budovy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (do 7. 5. 2020). Tiskopis je součástí této zprávy nebo si jej můžete vytištěný vyzvednout po telefonické domluvě u školy (778424997). Bez tohoto dokumentu nemůžeme děti do školy přijmout. Škola zajistí dodržování všech platných aktuálních hygienických nařízení. Každý žák bude mít s sebou roušku.

Mgr. Petr Daněk – ředitel ZŠ Vlachovice

4. 5. 2020 Zobrazit více

Výsledky zápisu do 1.třídy školního roku 2020-2021

V letošním roce se do naší školy registrovalo online 32 žáků, mezi nimi je 6 odkladů.
Součástí této zprávy je seznam žáků zaregistrovaných pod daným kódem, který rodičové obdrželi po registraci.
Rozhodnutí o odkladu budeme řešit telefonicky se zákonnými zástupci.

Děkujeme, vedení školy

1. 5. 2020 Zobrazit více

Oznámení pro rodiče - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let

Zákonní zástupci žáků do 13 let, kteří budou chtít potvrdit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení, ať kontaktují paní účetní na hana@jastr.cz nebo ucetnihana@jastr.cz nebo telefonicky 602 714 835 v době od 9 do 11 hodin.

11. 3. 2020 Zobrazit více

Stránka

  • 1