Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výchovné poradenství

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Výchovná poradkyně školy: Mgr. Tereza Olejníková

e-mail: olejnikova.tereza@email.cz

Konzultační hodiny:              úterý: 12.30 - 13.30

                                                   čtvrtek: 12.30 - 13.30

 
Konzultace pro žáky a rodiče je možné dohodnout také dle potřeby, na základě domluvy.

S výchovnou poradkyní lze konzultovat:

 • výchovné problémy
 • studijní problémy
 • problémy ve vztazích
 • otázky volby povolání a dalšího studia na středních školách
 • problematiku přijímacího řízení na SŠ

 

Kdo je to výchovný poradce?

            Je to pedagog odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek. Pomáhá žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení problémů výchovných, vzdělávacích, komunikačních, ale také osobních. Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí nebo si neví rady s řešením nějakého problému. Neřešený problém se pak může velmi lehce stát příčinou selhání chování nebo jednání našich žáků. Výchovný poradce může být první v řadě těch, kdo mohou pomoci, abychom společně předešli poruchám chování a problémům ve škole.

            Každý výchovný poradce je zavázán k dodržování pravidla respektování důvěrnosti. Chrání osobní sdělení, takže veškeré informace podléhají nejvyššímu utajení a zůstanou důvěrné!

 

Výchovný poradce se orientuje na:

 • práci s výchovně problémovými dětmi
 • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
 • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými žáky
 • spolupráci s pracovníky školy při řešení postupů výchovné práce s problémovými dětmi
 • možnosti působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění, a to na základě znalosti dětí, jejich postojů a specifických zvláštností

 

Ze své práce se výchovný poradce odpovídá přímo řediteli školy.

Do pracovní náplně výchovného poradce patří také:

Oblast metodické a informační činnosti:

 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků

 

Oblast práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy:

 

 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
 • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami čtení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 • ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků

 

Specifická oblast:

 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci zejména s odborem sociálně právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR a také s krizovým centrem pro děti a rodinu

 

Výchovný poradce je tu pro vás. Můžete ho kdykoli oslovit, domluvit si schůzku, a to nejen v konzultačních hodinách. Dále můžete využít „schránky důvěry“, která visí na chodbě vedle kanceláře zástupce ředitele nebo můžete též využít tento email:

olejnikova.tereza@email.cz

 

Výchovný poradce školy pro volbu povolání: Mgr. Petr Daněk

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
 • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
 • pomáhá zákonným zástupcům se správným vyplněním přihlášek na střední školy
 • podílí se na tvorbě tematického plánu učiva Volba povolání

  email: zsvlach@jastr.cz
        

 

Důležité odkazy:

 

 

 

ADRESY PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

 

PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ – UŽITEČNÉ ADRESY

www.ppporzl.cz                 Pedagogicko-psychologická poradna Zlín

                                               Pobočka KPPP Zlín ve Slavičíně

www.svpdomek.cz            Středisko výchovné péče Zlín

www.poradnazlin.cz/       Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín


VOLBA STŘEDNÍ ŠKOLY – UŽITEČNÉ ADRESY

zszel.pfnet.eu                                    Pravý sloupec – podpora žákům, rubrika J

www.zkola.cz                                    Publikace  Kam na školu ve ZK                

www.infoabsolvent.cz                    Volba školy, oboru, filmy o různých povoláních


 

www.atlasskolstvi.cz                       Studijní nabídky škol

www.scio.cz                                      Pro studenty a rodiče


www.gwo.cz                                      Průvodce světem povolání 

www.istp.cz                                       KTP vstoupit,  vše o povolání, oborech, školách apod