Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Vlachovice
Vlachovice

Výchovný poradce

Základní informace:

Konzultační hodiny:

 • pondělí: 12.30 - 13.30
 • středa: 9.00 - 9.30

Konzultace pro žáky a rodiče je možné dohodnout také dle potřeby, na základě domluvy.

S výchovnou poradkyní lze konzultovat:

 • výchovné problémy
 • studijní problémy
 • problémy ve vztazích

Kdo je to výchovný poradce?

Je to pedagog odborně připraven pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek. Pomáhá žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení problémů výchovných, vzdělávacích, komunikačních, ale také osobních. Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí nebo si neví rady s řešením nějakého problému. Neřešený problém se pak může velmi lehce stát příčinou selhání chování nebo jednání našich žáků. Výchovný poradce může být první v řadě těch, kdo mohou pomoci, abychom společně předešli poruchám chování a problémům ve škole.

Každý výchovný poradce je zavázán k dodržování pravidla respektování důvěrnosti. Chrání osobní sdělení, takže veškeré informace podléhají nejvyššímu utajení a zůstanou důvěrné!

Výchovný poradce se orientuje na:

 

 • práci s výchovně problémovými dětmi
 • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
 • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými žáky
 • spolupráci s pracovníky školy při řešení postupů výchovné práce s problémovými dětmi

Ze své práce se výchovný poradce odpovídá přímo řediteli školy.

Do pracovní náplně výchovného poradce patří také:

Oblast metodické a informační činnosti:

 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků

Oblast práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy:

 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
 • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami čtení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 • ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků

Specifická oblast:

 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci zejména s odborem sociálně právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR a také s krizovým centrem pro děti a rodinu

Výchovný poradce je tu pro vás. Můžete ho kdykoli oslovit, domluvit si schůzku, a to nejen v konzultačních hodinách. Dále můžete využít „schránky důvěry“, která visí na chodbě vedle kanceláře zástupce ředitele nebo můžete též využít tento email: olejnikova.tereza@email.cz